Cerem ÎNAPOI limba maternă moldovenească și limba rusă că a doua limbă de comunicare

 La mijlocul lunii decembrie 2020, Parlamentul Moldovei a adoptat o nouă lege privind funcționarea limbilor, a oferit un statut special limbii ruse și a obligat orice organizație de stat să furnizeze informații cetățenilor, inclusiv în limba rusă. Prin decizia Curții Constituționale a Moldovei din 21 ianuarie 2021, prin care se menționează că legea „Cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova”, adoptată la 16 decembrie 2020, limba rusă, care a avut un statut de o limba de comunicare intre diversele etnii nu respectă constituția țării și tot în același moment Curtea Constituțională a Moldovei, in FRUNTE cu doamna D.MANOLE, care a luat si o decizie precum că, limba de stat a țării nu este limba moldovenească, ci ce-a română, iar o astfel de decizie poate supune sub semnul întrebării statutul suveranității și independenței moldovenești. Este cert faptul că hotărârea Curții Constituționale a fost adoptată de șase judecători, dintre care cel puțin patru, potrivit presei moldovenești, au cetățenie română. Judecătorii, adoptând verdictul, au considerat că Declarația de independență a Moldovei, care se referă la „statutul de stat al limbii române”, are o semnificație juridică mai mare decât constituția moldovenească?

-Și referitor la această decizie a Curții Constituționale, unde doamna Manole ne-a lichidat și LIMBA MOLDOVENEASCĂ și ne-a lăsat fără grai, fără limba maternă și fără națiune, in schimb impunându-ne limba româna, ceia ce nu ne aparține, deoarece suntem cetățeni ai R. Moldova și limba Moldoveneasca ne este ceia maternă și o astfel de decizie duce la o discriminație și umilință; înjosirea demnități umane a poporului moldovenesc și al cetățenilor vorbitori de limbă rusă; răspândind furie și terorism psihologic și teritorial agresiune și ură, noi subsemnații mai jos ne cerem ÎNAPOI LIMBA MATERNĂ MOLDOVENEASCĂ și LIMBA RUSĂ a doua limbă de comunicare!
- Nu este clar pentru Republica Moldova de ce a fost necesar să ne schimbăm limba maternă moldovenească și să ne impunem româna ??? Cum poate fi exclus statutul limbii ruse din dispozițiile contestate relevante. Statutul actual al limbii ruse se referă la aspecte care asigură egalitatea și tratamentul nediscriminatoriu. Nu conduce la o atitudine diferențiată nejustificată față de alte limbi ale minorităților etnice, deoarece rusa este vorbită de cetățenii Republicii Moldova aparținând diferitelor naționalități, spre deosebire de limbile altor minorități etnice.
Acesta este modul în care Maya Sandu „păstrează și dezvoltă limbile fiecărei etnii din Moldova”?? După alegeri a luat și a scuipat în fața a sute de mii de cetățeni a R Moldova care au crezut în promisiunile ei!
NOI, mai jos subsemnații, ținând cont de faptul, că Moldova noastră e o țară mică și ospitalieră, in tot sensul al cuvântului, și multi-națională cu familii mixte multi-culturale, CEREM in MOD OBLIGATORIU să ne întoarceți LIMBA MATERNĂ MOLDOVENEASCĂ și LIMBA RUSĂ ca a doua limbă de comunicare!
În consecință, lupta împotriva limbii ruse și schimbarea limbii moldovenești în așa zisă română, pentru astfel de politicieni in ziua de azi, nu se referă atât la limbă ca la un instrument de comunicare interetnică, ci la vectorul geopolitic, pentru a rupe legăturile vechi de secole între moldoveni, moldovenilor cu Rusia și rușii, ei sunt gata să calce drepturile nu numai ale moldovenilor, urmărind politica de romanizare, ci și sute de mii de cetățeni moldoveni de alte naționalități, pentru care rusa este fie maternă, fie limba principală utilizată (și aceștia sunt ruși, găgăuzi, bulgari și ucraineni)

В середине декабря 2020 года парламент Молдовы принял новый закон о функционировании языков, придал особый статус русскому языку и обязал любую государственную организацию предоставлять гражданам информацию, в том числе и на русском языке. Решением Конституционного суда Молдовы от 21 января 2021 г., в котором говорится, что Закон «О функционировании языков на территории Республики Молдова», принятый 16 декабря 2020 г., русский язык, имеющий статус языка общения между этническими группами не соблюдают конституцию страны и в то же время Конституционный суд Молдовы во главе с г-жой Д. МАНОЛЕ, которая также приняла решение, что государственным языком страны не является молдавский язык, но румынский, а такое решение может поставить под сомнение статус суверенитета и независимости Молдовы. Несомненно, решение Конституционного суда приняли шесть судей, из которых как минимум четверо, по сообщениям молдавской прессы, имеют румынское гражданство. Судьи, вынося приговор, посчитали, что Декларация независимости Молдовы, в которой говорится о «государственном статусе румынского языка», имеет большее юридическое значение, чем конституция Молдовы?
А также касаемо этого решения Конституционного суда, где г-жа Маноле также ликвидировала наш МОЛДОВСКИЙ ЯЗЫК и лишила нас родного молдавского языка и русского языка  как языка межэтнического общения и вместо этого навязав нам румынский язык, который нам не принадлежит, потому что мы являются гражданами Республики Молдова и молдавский язык является нашим родным языком, и такое решение ведет к дискриминации и унижению; унижение человеческого достоинства молдавского народа и русскоязычных граждан; это решение распространят гнев и психологический терроризм, территориальную агрессию и ненависть, мы ниже-подписывающийся , просим вернуть нам НАЗАД МОЛДАВСКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК и РУССКИЙ ЯЗЫК как второй язык общения!
- Республике Молдова непонятно, зачем было менять родной молдавский язык и навязывать румынский ??? Как можно исключить статус русского языка из соответствующих оспариваемых положений. Текущий статус русского языка касается вопросов, обеспечивающих равенство и недискриминационное обращение. Это приводит к неоправданно дифференцированному отношению к другим языкам национальных меньшинств, поскольку на русском говорят граждане Республики Молдова, принадлежащие к разным национальностям, в отличие от языков других этнических меньшинств.
Так ли Майя Санду «сохраняет и развивает языки каждой этнической группы Молдовы» ?? После выборов она взяла и плюнула перед сотнями тысяч граждан Молдовы, которые поверили ее обещаниям!
МЫ, ГРАЖДАНИ МОЛДОВЫ, принимая во внимание тот факт, что наша Молдова - маленькая и гостеприимная страна во всех смыслах этого слова, многонациональная со смешанными многокультурными семьями, Просим в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЕРНУТЬ наш МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК и РУССКИЙ ЯЗЫК в качестве второго языка общения!
Следовательно, борьба с русским языком и изменение молдавского языка на так называемый румынский для таких политиков склоняется отнюдь не к языку как к инструменту межэтнического общения, сколько к геополитическому вектору, чтобы сломать давние многовековые связи между молдаванами, молдаванами с Россией и русскими, они готовы нарушать права не только молдаван, проводя политику румынизации, но и сотен тысяч молдавских граждан других национальностей, для которых русский либо их родной язык или основной используемый язык (русские, гагаузы, болгары и украинцы)

inbound3673787090527729476.jpg


Cetățenii Republicii Moldova    Связаться с автором петиции

Подписать петицию

"Подписываясь, я подтверждаю, что Cetățenii Republicii Moldova сможет видеть всю информацию, которую я указываю в этой форме."

"Мы не будем показывать ваш адрес электронной почты публично в интернете."

"Мы не будем показывать ваш адрес электронной почты публично в интернете."

«Мы не будем показывать ваш номер телефона публично онлайн.»


«Я даю согласие на обработку информации, предоставленной мной в этой форме, для следующих целей:»